BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Văn phòng HĐND và UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 08:04  | Lượt xem: 112
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38169210 Email: vanphongubnd_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo Văn phòng...

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:09  | Lượt xem: 71
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024. 38169331 Email: pgd-melinh@hanoiedu.vn Lãnh đạo phòng: - Ông Bùi...

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:08  | Lượt xem: 77
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38169234 Email: ptckh_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo phòng: - Ông Đào...

Phòng Tư pháp huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:08  | Lượt xem: 54
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38168713 Email: ptp_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo phòng: -...

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:07  | Lượt xem: 85
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Y tế huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:06  | Lượt xem: 40
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38168831 Email: pyt_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo phòng: Ông...

Thanh tra huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:06  | Lượt xem: 44
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38168157 Email: thanhtra_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo Thanh tra huyện:...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:05  | Lượt xem: 39
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.66848357 Email: pldtbxh_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo phòng: - Bà...

Phòng Nội vụ huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:05  | Lượt xem: 57
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38168715 Email: pnv_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo phòng: - Ông Lưu...

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:04  | Lượt xem: 50
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.35252259 Email: pvhtt_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo phòng: - Ông...

Phòng Kinh tế huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:03  | Lượt xem: 48
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38168492 Email: pkt_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo phòng: - Ông Phạm...

Phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:02  | Lượt xem: 85
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38168211 Email: pqldt_melinh@hanoi.gov.vn Lãnh đạo phòng: - Ông Đỗ...