ĐƯỜNG DÂY NÓNG

STT Lĩnh Vực Phòng ban/Đơn vị Số điện thoại Chịu Trách Nhiệm
1 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
2 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
3 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
4 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
5 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
6 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
7 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
8 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
9 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
10 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương
11 Luật Pháp Toà án nhân dân Huyện Mê Linh 0243.111.8899 Ông. Nguyễn Văn Vương