Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

Thời gian cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thời gian xác minh biến động đất đai do sai số đo đạc và thời gian xác định lại diện tích đất ở do sai về nguồn gốc.

Câu hỏi:

1-cho tôi xin hỏi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian là bao nhiêu ngày sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục giấy tờ có liên quan. 2-tôi xin hỏi thời gian của cán bộ chuyên môn đi xác minh nguồn gốc đất của công dân theo đơn đề nghị của công dân để xác định lại diện tích đất ở do luật quy định thời hiệu là bao nhiêu ngày thì trả kết quả. 3- công dân đề nghị chỉnh sửa biến động đất đai do sai số đo đạc trước đây thì thời hiệu sau bao nhiêu ngày công dân được nhận kết quả. 3-cả ba nội dung của ba câu hỏi trên công dân đề nghị cùng một lúc nộp hồ sơ tại chế độ một cửa thì sau bao nhiêu ngày công dân được nhận kết quả.

Đỗ viết kết thạch đà mê linh hà nội - 01/08/2017

Câu trả lời:

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Mê Linh xin trả lời như sau:

- Tôi xin hỏi cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian là bao nhiêu ngày sau khi hoàn tất, tất cả các thủ tục giấy tờ có liên quan?

Theo Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thì thời gian giải quyết đối với thủ tục trên là 20 ngày làm việc. Ngày 12/6/2017, UBND thành phố có Quyết định số 3524/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2086/QĐ-UBND thì thời gian giải quyết đối với thủ tục trên là 10 ngày làm việc (không kể thời gian 30 ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại UBND cấp xã)

- Tôi xin hỏi thời gian của cán bộ chuyên môn đi xác minh nguồn gốc đất của công dân theo đơn đề nghị của công dân để xác minh lại diện tích đất ở do luật quy định thời hiệu là bao nhiêu ngày thì trả kết quả?

+ Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 và Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai... thì không có danh mục thủ tục hành chính xác minh nguồn gốc đất đơn lẻ, mà cán bộ chuyên môn khi tiến hành thụ lý hồ sơ như cấp lại, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận hay đăng ký biến động sẽ phải thực hiện đồng thời xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính liên quan....trong các thủ tục hành chính nêu trên.

+ Đối với việc xác định lại diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận đã cấp: theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: "5. Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xác định như sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại cácKhoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất ở". Mặt khác, ngày 29/9/2014, UBND Thành phố có Văn bản số 7478/UBND-TNMT trong đó có nội dung: "Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đúng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố, không căn cứ việc hộ gia đình sử dụng đất có tên trong sổ mục kê ghi là đất ở để thực hiện việc điều chỉnh lại diện tích đất ở ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được UBND Thành phố, UBND các quận, huyện thị xã cấp trước ngày 01/7/2014". Như vậy, nhà nước không xem xét việc xác định lại diện tích đất ở cho những Giấy chứng nhận đã cấp trước 01/7/2014 nếu như không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu trên.

- Công dân đề nghị chỉnh sửa biến động đất đai do sai số đo đạc trước đây thì thời hiệu sau bao nhiêu ngày công dân được nhận kết quả?

+ Trường hợp ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận: Theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội và Khoản 20, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai quy định: "Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính) mà có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND xã nơi có đất kiểm tra, thẩm định, trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết." Thời gian giải quyết đối với cấp đổi Giấy chứng nhận là 15 ngày làm việc (không tính thời gian trích đo thửa đất).

Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do sai số đo đạc và xác định diện tích không có trong danh mục thủ tục hành chính.

+ Trường hợp không thay đổi ranh giới thửa đất (thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp): Tại khoản 2, Điều 24 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, quy định:"...Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, trong thời hạn 10 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có văn bản gửi UBND cấp huyện (đối với Giấy chứng nhận do cấp huyện cấp) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với Giấy chứng nhận do UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp) để đính chính và Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót tại hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai"

- Cả 3 nội dung trên công dân đề nghị cùng một lúc nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thì sau bao nhiêu ngày công dân được nhận kết quả?

Cả ba nội dung trên công dân đề nghị cùng một lúc nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa thì không có trong danh mục thủ tục hành chính nêu tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 và Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội mà tiến hành giải quyết theo từng nội dung đề nghị. Trường hợp ông Đỗ Viết Kết đề nghị một lúc 3 nội dung là:

+ Cấp lại Giấy chứng nhận cho ông Lê Văn Thơ đã bị mất, có nguồn gốc sử dụng theo Bản án đã được thi hành của TAND huyện Mê Linh.

+ Cấp bổ sung diện tích đất (tăng 192,5m2) so với hồ sơ tài liệu.

+ Xác định lại đất ở (tăng nên trên 600m2) so với GCN đã cấp là 200m2

Để giải quyết được cả 3 nội dung đề nghị của ông Đỗ Viết Kết, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã chủ trì, phối hợp với Công ty đo đạc, hộ gia đình sử dụng đất và UBND xã tiến hành đo đạc thực địa, xác định rõ ranh giới, diện tích đất, nguyên nhân tăng...hiện nay đang chờ văn bản phúc đáp của Cơ quan Thi hành án liên quan đến loại đất ở được thi hành vượt 150m2 so với Giấy chứng nhận được UBND huyện cấp ngày 15/11/2000.

Sau khi có văn bản phúc đáp của Thi hành án, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ báo cáo UBND huyện đính chính diện tích, loại đất theo thẩm quyền, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại, cấp đổi GCN.   

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

Danh sách câu hỏi

 

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 12
  • Tổng lượng truy cập: 11.600.580

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh

Liên kết Website