AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 17/07/2019 | 14:30  | Lượt xem: 4753

Sáng 17/7/2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đơn vị duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức luyện tập tốt các phương án, không ngừng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động hiệp đồng; thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký nguồn dự bị động viên; xây dựng, kiện toàn tổ chức huấn luyện 100% đầu mối dân quân tự vệ; công tác tuyển sinh, tuyển quân, kiểm tra, phúc tra, huấn luyện quân nhân dự bị bảo đảm 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt,…

Sáu tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện trong tổ chức thực hiện. Trong công tác Quân sự duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn (TKCN); tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp với Công an huyện tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện trong thời gian trực cao điểm, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn. Tích cực chủ động, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ PCTT-TKCN và dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức huấn luyện, tập huấn bồi dưỡng quốc phòng an ninh, Hội thao quốc phòng LLDQTV theo kế hoạch. Trong công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục thực hiện tốt chính sách cán bộ, hoàn thành xét duyệt hồ sơ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác Hậu cần, tài chính; công tác Kỹ thuật. Cùng với đó, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang huyện.

Ngô Hà