Huyện Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng phòng, ban, ngành và các đơn vị Nội chính năm 2017
Ngày đăng 24/11/2017 | 14:36  | Lượt xem: 1260

Từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2017, UBND huyện Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 120 học viên là cán bộ công chức, viên chức của các phòng, ban, ngành và các đơn vị Nội chính của huyện.

Từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2017, UBND huyện Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 120 học viên là cán bộ công chức, viên chức của các phòng, ban, ngành và các đơn vị Nội chính của huyện.


Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản như đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về: bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tử tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó học viên cũng được tìm hiểu những nội dung cơ bản của các Luật như: Luật Quốc phòng, an ninh Quốc gia; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Dân quân tự vệ; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên và một số vấn đề cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố và nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ công chức, viên chức huyện Mê Linh; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ thù, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

                                                                                    Ngô Hà