BỘ MÁY TỔ CHỨC

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Đ/c Đỗ Đình Hồng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Hoàng Văn Tân

UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

5

Đ/c Trần Thanh Hoài

UVBTV, PCT UBND huyện

6

Đ/c Nguyễn Minh Hải

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

7

Đ/c Lỗ Xuân Hòa

UVBTV, Trưởng ban Tổ chức HU

8

Đ/c Đào Mạnh Hùng

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo HU

9

Đ/c Lê Sỹ Cường

UVBTV, Trưởng ban Dân vận HU

10

Đ/c Lưu Anh Đức

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

11

Đ/c Trần Đình Nghĩa

UVBTV, Trưởng Công an huyện