BỘ MÁY TỔ CHỨC

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Đỗ Đình Hồng Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ
2 Đ/c Đỗ Minh Tuấn PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện
3 Đ/c Đoàn Văn Trọng PBT HU, Chủ tịch UBND huyện
4 Đ/c Hoàng Văn Tân Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
5 Đ/c Hoàng Anh Tuấn Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện
6 Đ/c Lỗ Xuân Hòa Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức HU
7 Đ/c Nguyễn Minh Hải Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra HU
8 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo HU
9 Đ/c Lê Sỹ Cường Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận HU
10 Đ/c Lưu Anh Đức Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện
11 Đ/c Trần Đình Nghĩa Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện