BỘ MÁY TỔ CHỨC

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

2

Đ/c Phùng Minh Chiến

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

3

Đ/c Lê Văn Khương      

Phó Chủ tịch HĐND Huyện

4

Đ/c Lê Sỹ Cường          

Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện