BỘ MÁY TỔ CHỨC

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch HĐND Huyện

2

Đ/c Phùng Minh Chiến

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện

3

Đ/c Lê Văn Khương      

Phó Chủ tịch HĐND Huyện

4

Đ/c Lê Sỹ Cường          

Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện 

 

5

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện