CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

UBND huyện Mê Linh triển khai thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội và tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
Ngày đăng 09/10/2018 | 01:30  | Lượt xem: 838

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Ngày 09/10/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Ngày 09/10/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trọng tâm là thuốc kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý; tăng cường hiệu quả quản lý việc cung cấp, phân phối thuốc; chấn chỉnh tình trạng mua bán, sử dụng thuốc không rõ xuất xứ, giá cả, không đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý thuốc, đảm bảo lợi ích của người dân trên địa bàn huyện. Để triển khai thực hiện, tại Kế hoạch UBND huyện giao:

Phòng Y tế: Là cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Sở Y tế theo quy định; tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác; rà soát, tổng hợp danh sách các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân trên địa bàn huyện; chỉ đạo các phòng khám bệnh tư nhân tổ chức tập huấn cho các bác sỹ trực tiếp khám bệnh, kê đơn các quy định về kê đơn thuốc; thông báo yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân; chỉ đạo các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân chuẩn bị các phương tiện, thiết bị để cài đặt phần mềm và thực hiện nghiêm túc các quy định; phối hợp với Viettel Mê Linh cài đặt và tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kết nối cho các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân;  tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; chủ trì  kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các phòng khám tư nhân; hoạt động bán thuốc kê đơn, cài đặt, sử dụng và cập nhật phần mềm tại các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Tăng cường tuyên truyền về kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, thực hiện kê đơn và bán thuốc theo đơn; tuyên truyền nâng cao nâng cao nhận thức của người dân, các cán bộ y tế, nhất là người trực tiếp kê đơn, người trực tiếp bán thuốc lợi ích của việc thực hiện đúng các quy định về kê đơn thuốc, bán thuốc kê đơn; tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý.

Bệnh viện đa khoa Mê Linh, Trung tâm y tế huyện: Tổ chức rà soát, tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho các bác sỹ trực tiếp khám bệnh, kê đơn các quy định về kê đơn thuốc và tập huấn cài đặt hướng dẫn cho các nhà thuốc/quầy thuốc/tủ thuốc của đơn vị thực hiện cài đặt và sử dụng phần mềm theo chỉ đạo của Sở Y tế. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 32: Phối hợp với phòng Y tế tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc; nhất là thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, thuốc giả…; kiểm tra việc chấp hành các quy định về kê đơn, bán thuốc kê đơn của các cơ sở hành nghề.

Các phòng, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với phòng Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả kế hoạch; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về về lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở Khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; giám sát, phát hiện trường hợp vi phạm, thông báo với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

UBND các xã, thị trấn: Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống  truyền thanh của xã, thị trấn về tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh, lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở Khám, chữa bệnh cho người dân; tăng số lượng, thời lượng tuyên truyền về việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc, nêu rõ các lợi ích đối với các cơ sở bán lẻ thuốc khi tham gia kết nối: kiểm soát số lô, hạn dùng, xuất, nhập, tồn, kịp thời nhận các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý; đặc biệt tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cơ sở bán lẻ thuốc theo lộ trình; gửi giấy mời, thông báo, đôn đốc các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn quản lý tham gia tập huấn và đôn đốc thực hiện các quy định về kết nối cơ sở cung ứng thuốc; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

Đề nghị Viettel Mê Linh: Phối hợp với phòng Y tế huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mệm kết nối cho các cơ sở cung ứng thuốc; bố trí cán bộ kỹ thuật tổ chức cài đặt, nhập dữ liệu và hướng dẫn tại các nhà thuốc, quấy thuốc trên địa bàn./.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.