BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Tự Lập

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:24  | Lượt xem: 7149
Điện thoại cơ quan: 04.352.74.699 Email: xtl_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1 ...

Xã Văn Khê

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:24  | Lượt xem: 6846
Điện thoại cơ quan: 04.381.65.167 Email: xvk_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Vạn Yên

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:24  | Lượt xem: 8077
Điện thoại cơ quan : 04.381.64.429 Email: xvy_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Tráng Việt

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:23  | Lượt xem: 7066
Điện thoại cơ quan: 04.381.65.362 Email: xtv_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1 ...

Xã Tiền Phong

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:22  | Lượt xem: 8605
Xã Tiền Phong

Xã Tiến Thắng

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:22  | Lượt xem: 8321
Điện thoại cơ quan: 04.381.54.151 Email: xtt_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1 ...

Xã Tiến Thịnh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:22  | Lượt xem: 3724
Điện thoại cơ quan: 04.381.64.399 Email: xtth_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1...

Xã Thanh Lâm

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:21  | Lượt xem: 4106
Điện thoại cơ quan : 04.381.69.083 Email: xthl_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Liên Mạc

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:20  | Lượt xem: 4074
Điện thoại cơ quan : 04.381.64.348 Email: xlm_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Đại Thịnh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:20  | Lượt xem: 3874
Điện thoại cơ quan: 04.381.65.001 Email: xdt_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Thị Trấn Chi Đông

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:19  | Lượt xem: 4200
Điện thoại cơ quan: 04.352.50.631 Email: ttcd_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo thị trấn: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Chu Phan

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:19  | Lượt xem: 3949
Điện thoại cơ quan: 04.381.64.391 Email: xcp_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1 ...

Xã Hoàng Kim

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:19  | Lượt xem: 4356
Điện thoại cơ quan: 04.381.64.412 Email: xhk_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Kim Hoa

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:18  | Lượt xem: 5034
Điện thoại cơ quan: 04.381.68.369 Email: xkh_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:18  | Lượt xem: 3950
Xã Mê Linh

Xã Tam Đồng

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:17  | Lượt xem: 5056
Điện thoại: 04.381.64.252 Email: xtd_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1 ...

Xã Thạch Đà

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:17  | Lượt xem: 4745
Điện thoại cơ quan : 04.381.64.319 Email: xthd_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ ...

Thị trấn Quang Minh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:16  | Lượt xem: 3970
Điện thoại cơ quan: 04.381.34.010 Email: ttqm_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo thị trấn:  TT Họ và tên Chức vụ ...