BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Chu Phan

Ngày đăng 07/08/2021 | 04:53  | Lượt xem: 71
Xã Chu Phan

Xã Tam Đồng

Ngày đăng 07/08/2021 | 09:00  | Lượt xem: 43
Xã Tam Đồng

Xã Kim Hoa

Ngày đăng 07/08/2021 | 08:30  | Lượt xem: 46
Xã Kim Hoa

Xã Tiến Thắng

Ngày đăng 07/08/2021 | 08:30  | Lượt xem: 41
Xã Tiến Thắng

Xã Mê Linh

Ngày đăng 07/08/2021 | 08:00  | Lượt xem: 122
Xã Mê Linh

Xã Thạch Đà

Ngày đăng 07/08/2021 | 07:00  | Lượt xem: 66
Xã Thạch Đà

Xã Văn Khê

Ngày đăng 07/08/2021 | 03:00  | Lượt xem: 30
Xã Văn Khê

Xã Tự Lập

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:24  | Lượt xem: 9537
Điện thoại cơ quan: 04.352.74.699 Email: xtl_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1 ...

Xã Vạn Yên

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:24  | Lượt xem: 9535
Điện thoại cơ quan : 04.381.64.429 Email: xvy_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Tráng Việt

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:23  | Lượt xem: 9248
Xã Tráng Việt

Xã Tiền Phong

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:22  | Lượt xem: 11848
Xã Tiền Phong

Xã Tiến Thịnh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:22  | Lượt xem: 6117
Điện thoại cơ quan: 04.381.64.399 Email: xtth_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1...

Xã Thanh Lâm

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:21  | Lượt xem: 6587
Điện thoại cơ quan : 04.381.69.083 Email: xthl_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Liên Mạc

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:20  | Lượt xem: 6667
Xã Liên Mạc

Xã Đại Thịnh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:20  | Lượt xem: 5763
Điện thoại cơ quan: 04.381.65.001 Email: xdt_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Thị Trấn Chi Đông

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:19  | Lượt xem: 6640
Điện thoại cơ quan: 04.352.50.631 Email: ttcd_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo thị trấn: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Hoàng Kim

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:19  | Lượt xem: 5880
Điện thoại cơ quan: 04.381.64.412 Email: xhk_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Thị trấn Quang Minh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:16  | Lượt xem: 6911
Thị trấn Quang Minh