BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Tự Lập

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:24  | Lượt xem: 9323
Điện thoại cơ quan: 04.352.74.699 Email: xtl_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1 ...

Xã Văn Khê

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:24  | Lượt xem: 9218
Xã Văn Khê

Xã Vạn Yên

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:24  | Lượt xem: 9404
Điện thoại cơ quan : 04.381.64.429 Email: xvy_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Tráng Việt

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:23  | Lượt xem: 9031
Xã Tráng Việt

Xã Tiền Phong

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:22  | Lượt xem: 11439
Xã Tiền Phong

Xã Tiến Thắng

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:22  | Lượt xem: 10519
Xã Tiến Thắng

Xã Tiến Thịnh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:22  | Lượt xem: 5892
Điện thoại cơ quan: 04.381.64.399 Email: xtth_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ 1...

Xã Thanh Lâm

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:21  | Lượt xem: 6339
Điện thoại cơ quan : 04.381.69.083 Email: xthl_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Liên Mạc

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:20  | Lượt xem: 6252
Xã Liên Mạc

Xã Đại Thịnh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:20  | Lượt xem: 5590
Điện thoại cơ quan: 04.381.65.001 Email: xdt_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Thị Trấn Chi Đông

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:19  | Lượt xem: 6311
Điện thoại cơ quan: 04.352.50.631 Email: ttcd_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo thị trấn: TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Chu Phan

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:19  | Lượt xem: 5575
Xã Chu Phan

Xã Hoàng Kim

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:19  | Lượt xem: 5729
Điện thoại cơ quan: 04.381.64.412 Email: xhk_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Kim Hoa

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:18  | Lượt xem: 6974
Điện thoại cơ quan: 04.381.68.369 Email: xkh_melinh@hanoi.gov.vn Danh sách lãnh đạo xã:  TT Họ và tên Chức vụ ...

Xã Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:18  | Lượt xem: 5798
Xã Mê Linh

Xã Tam Đồng

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:17  | Lượt xem: 6486
Xã Tam Đồng

Xã Thạch Đà

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:17  | Lượt xem: 7460
Xã Thạch Đà

Thị trấn Quang Minh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:16  | Lượt xem: 6392
Thị trấn Quang Minh