Công khai ngân sách

08/03/2024 | 15:52

Thông báo Công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành cấp thành phố quản lý đến ngày 31/12/2023

Nội dung Thông báo Công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành cấp thành phố quản lý đến ngày 31/12/2023

19/12/2023 | 16:18

Thông báo công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2024 trình Hội đồng nhân dân huyện

Nội dung Thông báo công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2024 trình Hội đồng nhân dân huyện

05/10/2023 | 15:43

Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023

Chi tiết Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023

08/08/2023 | 16:57

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Mê Linh

Ngày 4/8/2023 UBND huyện Mê Linh ra Quyết định số 5178/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Mê Linh

13/07/2023 | 15:50

Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 11/7/2023 UBND huyện Mê Linh Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2023

14/04/2023 | 16:05

Thông báo Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Chi tiết Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 20202 của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

06/04/2023 | 15:15

Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2023

Ngày 05/04/2023 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 659-TB-UBND Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2023

07/01/2023 | 17:07

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2023

Ngày 5/1/2023 UBND huyện Mê Linh ra Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2023

20/12/2022 | 15:40

Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2022

Ngày 19/12/2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 2480/TB-UBND Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2022

05/10/2022 | 16:38

Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 04/11/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 1510/TB-UBND Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2022

Top