Công khai ngân sách

09/08/2022 | 11:14

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Mê Linh

Ngày 01/8/2022 UBND huyện Mê Linh ra quyết định Số: 3156/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Mê Linh

11/07/2022 | 11:46

Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 08/07/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 792/TB-UBND Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022

13/04/2022 | 09:30

Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2022

Ngày 08 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo Số 225/TB-UBND Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2022

Top