CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2019
12/4/2019
Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2019
02/1/2019
Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Thông báo số 432/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2018
17/12/2018
Ngày 12 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Thông báo số 424/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2019 trình Hội đồng nhân dân huyện
12/12/2018