Công văn Về việc niêm yết công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

13/05/2022 | 10:33

Ngày 11 tháng 5 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn số 1051 V/v niêm yết công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Xem chi tiết Công văn 

Top