BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn   

Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

2

Đ/c Đỗ Đăng Khoa

Phó Trưởng Ban chuyên trách

 

3

Đ/c Nguyễn Đức Mạnh  

Ủy viên

4

Đ/c Nguyễn Thị Hằng   

Ủy viên

5

Đ/c Phạm Thị Dung      

Ủy viên

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Lê Sỹ Cường          

Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 

2

Đ/c Nguyễn Văn Minh

Phó Trưởng Ban chuyên trách

3

Đ/c Trần Thị Hương

Ủy viên

4

Đ/cTrịnh Thị Hồng Ngân

Ủy viên

5

Đ/cNguyễn Nhân Đoàn

Ủy viên