ĐƯỜNG DÂY NÓNG

STT

Phòng ban/Đơn vị

Số điện thoại

1

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị, phản ánh về giải quyết thủ tục

024.352.52.888

2

Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh khác

024.381.73.179