HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết về việc thông qua Đề án "Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2020-2024"

Ngày đăng 19/12/2019 | 15:00  | Lượt xem: 156
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án "Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2020-2024"

Nghị quyết về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2017 đến tháng 6/2019

Ngày đăng 19/12/2019 | 02:30  | Lượt xem: 169
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2017 đến tháng 6/2019

Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND huyện Mê Linh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 19/12/2019 | 02:00  | Lượt xem: 349
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND huyện Mê Linh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 19/12/2019 | 01:30  | Lượt xem: 245
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện Mê Linh năm 2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 19/12/2019 | 01:00  | Lượt xem: 166
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 19/12/2019 | 12:30  | Lượt xem: 192
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án "Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020"

Ngày đăng 19/12/2019 | 12:00  | Lượt xem: 75
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án "Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn...

Nghị quyết về việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Mê Linh giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, điều hòa Kế hoạch đầu tư công năm 2019

Ngày đăng 19/12/2019 | 11:00  | Lượt xem: 89
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Mê Linh giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, điều hòa Kế...

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/12/2019 | 10:30  | Lượt xem: 126
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện Mê Linh

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 19/12/2019 | 10:00  | Lượt xem: 75
Ngày 18/12/2019, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Mê Linh năm 2020