Hội nghị thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

03/08/2022 | 17:09

Sáng ngày 03/08/2022, UNND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Đ/c Lê Tiến Hào - Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ truyền đạt tại hội nghị.

Dự tập huấn có Trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn và cán bộ công chức tham mưu của các phòng, ban, ngành thuộc huyện, các xã thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Tiến Hào - Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Thanh tra, những quy định mới của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với chuyên đề Luật Thanh tra giảng viên truyền đạt những nội dung chính về mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra, hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, hoạt động thanh tra, thanh tra nhân dân và thanh tra nội bộ. Về chuyên đề Luật Phòng chống tham nhũng các nội dung được tập huấn bao gồm: những quy định chung về luật phòng chống tham nhũng; phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện tham nhũng, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của xã hội; phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Về chuyên đề tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giảng viên truyền đạt những nội dung cơ bản,  yêu cầu cần thiết về Luật Tiếp công dân, những nội dung qui định mới của Luật Tiếp công dân và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của các ban tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, qui chế phối hợp hoạt động tiếp công dân; trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh về một nội dung; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và các qui định về minh bạch tài sản, thu nhập; từ kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai; xác minh tài sản, thu nhập…

Thông qua hội nghị giúp cho các đại biểu nắm bắt kịp thời các nội dung của các luật lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, từ đó nâng cao nhận thức về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng trong cơ quan đơn vị, vận dụng sáng tạo vào thực tế.

Sau tập huấn, huyện Mê Linh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ công chức viên chức về Luật thanh tra, Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại tố cáo và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, góp phần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng trên địa bàn./.


Tin Nguyễn

Top