KINH TẾ - ĐÔ THỊ KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Mê Linh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành uỷ Hà Nội về chính sách bảo hiểm xã hội
Ngày đăng 30/10/2018 | 09:38  | Lượt xem: 3949

Ngày 30/10/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 30/10/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, UBND huyện xác định các chỉ tiêu cụ thể như sau: Giai đoạn từ nay đến năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 33% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực bảo hiểm xã hội; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 80%. Giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; 40% tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 85%. Giai đoạn đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 90%.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, UBND huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thường xuyên tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chương trình số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành uỷ. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm tính chất của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thu hút sự tham gia của nông dân, lao động tại khu vực phi chính thức; chú trọng, phát huy vai trò của những cá nhân, tổ chức có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động, thu hút người dân tham gia.

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát triển đơn vị, doanh nghiệp, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và nông dân, lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Xây dựng Đề án phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện. Xác định số lao động đang làm việc tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là lao động khu vực phi chính thức để vận động tham gia bảo hiểm xã hội, từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Hàng năm, xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trong các giai đoạn.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội: Các phòng, ban, ngành, đoàn th huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội thông qua thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đi đôi với chú trọng tăng số người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chế độ hưu trí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Phối hợp chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp và lao động giữa các phòng, ban: Tài chính – Kế hoạch, Lao động Thương binh và xã hội, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê Mê Linh, Bảo hiểm xã hội huyện để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.

Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 25/01/2018 của Thành uỷ và Kế hoạch số 1049/KH-BHXH ngày 29/3/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đẩy mạnh kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh; dữ liệu về cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ thực hiện chế độ, giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội để ngăn chặn các hành vi trục lợi, gian lận. Triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp, phát huy đầy đủ các chức năng của bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo đây thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động trên địa bàn huyện. Chi phí tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp lấy từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nhất là trong bối cảnh thị trường biến động, ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 và biến đổi cấu trúc thị trường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Thực hiện trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội; tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính. Yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội phát thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, nhất là tại các đơn vị có dưới 10 lao động. Rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thời gian giao dịch thực hiện thủ tục hành chính giữa cơ quan bảo him xã hội với các doanh nghiệp, người lao động đạt mức ASEAN 4.

Xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo him xã hội tự nguyện: Huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng người cao tuổi không có lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội hàng tháng có mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn; trong đó, ưu tiên người nghèo, nông dân, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức.

UBND huyện đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu của từng giai đoạn, giảm tối đa tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao; hàng năm (trước ngày 05/12) báo cáo kết quả gửi UBND huyện để chỉ đạo./.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

                                                                                Nguyễn Tình