KINH TẾ - ĐÔ THỊ KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Huyện Mê Linh triển khai thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hoá – xã hội ASEAN đến năm 2025
Ngày đăng 29/10/2018 | 09:40  | Lượt xem: 1489

Với mục đích: Thúc đẩy thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN thông qua tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về sự đa dạng văn hoá và các di sản trong khu vực, trên địa bàn

Với mục đích: Thúc đẩy thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN thông qua tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về sự đa dạng văn hoá và các di sản trong khu vực, trên địa bàn. Thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN của huyện Mê Linh hài hoà, đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ, hướng tới người dân; nâng cao phúc lợi, đời sống, giảm nghèo, xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân và tạo dụng bản sắc chung của khu vực; khuyến khích mọi thành phần xã hội tham gia và hưởng lợi từ tiến trình liên kết và xây dựng cộng đồng ASEAN. Thúc đẩy phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực tăng cường quyền năng, tính tự chủ, bảo vệ nhân quyền và quyền tự do cơ bản của Nhân dân ASEAN. Ngày 29/10/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025 với 05 nội dung chính gồm:

Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mạng lại lợi ích cho người dân: Tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật, hoạt động liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, văn hoá, môi trường, an sinh xã hội. Tích cực phát triển sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao năng lực và trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và toàn dân thông qua hoạt động tuyên truyền. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô. Từng bước củng cố và hoàn thiện hệ thống dịch vụ xã hội nhằm phục vụ tốt nhất các hoạt động của Nhân dân.

Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hoà nhập, bình đẳng, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người: Giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống, đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội cho tất cả mọi người. Thúc đẩy các nền tảng khu vực nhằm tăng cường cơ hội bình đẳng, sự tham gia và mời gọi sự tham gia hiệu quả của phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình ASEAN. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (gồm: Giáo dục, đào tạo, y tế, bảo hiểm xã hội, nhà ở; điều kiện sống và thông tin) nhằm cải thiện, nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo; thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo trợ xã hội, thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích hoả táng đến năm 2020. Tích cực hỗ trợ, duy trì việc làm ổn định cho người lao động; tổ chức thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút và sử dụng nhân tài. Có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với tiếp nhận, sử dụng lao động. Tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em; lồng ghép các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; lồng ghép các chỉ tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong chiến lược, kế hoạch, chương trình công tác của các phòng, ban, ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các xã, thị trấn hướng tới mục tiêu hội nhập ASEAN. Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; phòng ngừa, giảm phát sinh tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; phòng, chống buôn bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục… góp phần đảm bảo an toàn xã hội; chủ động thực hiện chính sách phòng chống tệ nạn xã hội do tác động của quá trình hội nhập với ASEAN. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo; phát triển đa dạng nội dung, tài liệu và hình thức giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập của người học và chuyển đổi ngành, nghề của xã hội; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội; quy định cơ chế phù hợp liên kết cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên. Hoàn thiện, đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, tăng cường cơ sở vật chất, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đu tư để phát triển giáo dục đào tạo.

Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững, gồm: Bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng thành phố bền vững về môi trường hướng tới ASEAN xanh, sạch, đẹp.

Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường: Xây dựng xã hội có khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khoẻ của người dân hướng đến một cộng đồng tự lực, tự cường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tuợng, từng địa bàn dân cư, đảm bảo đến mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân, quản lý chặt chẽ công tác khám chữa bệnh. Nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường quản lý Nhà nước về sản xuất, lưu thông, cung ứng thuộc chữa bệnh và lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường truyền thông giáo dục sức khoẻ nhằm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi người dân về chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh; tạo lối sống lành mạng trong Nhân dân, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động: Từng bước xây dựng và phát triển văn hoá trong ASEAN. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, củng cố và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Tăng cường quản lý lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao, quản lý tốt các di tích lịch sử, văn hoá.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND huyện giao phòng Lao động Thương binh và xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện; chủ động nghiên cứu, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề về lao động, xã hội; đề xuất các biện pháp đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động và xã hội, thực hiện bình đẳng giới. Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/7 hàng năm) và 01 năm (trước ngày 10/01 năm sau) báo cáo kết quả gửi UBND huyện (qua phòng Lao động Thương binh và xã hội) để tổng hợp, báo cáo thành phố theo quy định./.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

                                                                                Nguyễn Tình