BỘ MÁY TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Lãnh đạo UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Đoàn Văn Trọng

PBT HU, Chủ tịch UBND huyện

2

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Đ/c Trần Thanh Hoài

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Bùi Xuân Quang

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Ủy viên UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Đoàn Văn Trọng

Chủ tịch UBND huyện

2

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Đ/c Trần Thanh Hoài

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Bùi Xuân Quang

Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Đ/c Đinh Ngọc Thức

Chánh VP HĐND và UBND huyện

6

Đ/c Bùi Văn Công

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

7

Đ/c Lưu Văn Thành

Trưởng phòng Nội vụ

8

Đ/c Nguyễn Thành Khang

Trưởng phòng Y tế

9

Đ/c Phạm Thành Đô

Trưởng phòng Kinh tế

10

Đ/c Đặng Văn Cường

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

11

Đ/c Đào Trọng Phú

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

12

Đ/c Phạm Minh Giáp

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

13

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tám

Trưởng phòng Lao động - TBXH

14

Đ/c Đỗ Quang Thắng

Trưởng phòng Tư pháp

15

Đ/c Hoàng Văn Cường

Chánh Thanh tra huyện

16

Đ/c Nguyễn Xuân Tứ

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

17

Đ/c Trần Đình Nghĩa

Trưởng Công an huyện