Mê Linh hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023

07/09/2023 | 09:26

Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện diễn tập cao nhất và toàn diện cho lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị của địa phương. Vận hành theo cơ chế cấp ủy lãnh đạo, Chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự, Công an phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện, nhằm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo quốc phòngan ninh trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 05/5/2023 của Huyện uỷ Mê Linh về tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã. Năm 2023, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập Huyện đã hướng dẫn 4 xã Liên Mạc, Thạch Đà, Tiền Phong, Kim Hoa thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và xã Chu Phan diễn tập phòng thủ dân sự.

Mê Linh hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023 - Ảnh 1.

Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạch Đà trình bày kế hoạch đánh địch đổ bộ vào địa bàn

Trong gần 3 tháng (từ 9/6/2023 đến 25/8/2023), 5 xã Chu Phan, Liên Mạc, Thạch Đà, Tiền Phong, Kim Hoa đã tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành 100% kế hoạch Huyện đề ra và đạt kết quả cao. Các xã tham gia diễn tập chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, nhân lực đảm bảo về quân số, nội dung diễn tập được các lực lượng triển khai nghiêm túc, bài bản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Chính quyền điều hành; các ban, ngành, đoàn thể làm công tác tham mưu; cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh địa phương.

Tại buổi diễn tập, các hội nghị vận hành cơ chế tại hội trường và diễn tập thực binh tại thực địa được triển khai đảm bảo đúng quy định và thời gian. Đặc biệt trong diễn tập thực binh, các lực lượng tham gia đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn, tuyệt đối về người, trang thiết bị, vũ khí.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập Huyện, hệ thống các văn kiện được các xã chuẩn bị cơ bản đầy đủ, đúng quy cách, đáp ứng yêu cầu cuộc diễn tập. Nội dung tình huống kết cấu tương đối hợp lý, phù hợp với dự báo tình hình nhiệm vụ chính trị, xã hội, QPAN và địa hình. Các xã đã tích cực nghiên cứu nội dung, ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Huyện, vận dụng vào điều kiện cụ thể của khung tập; xác định những nội dung cơ bản giúp khung tập, vai tập chuẩn bị sát với tình huống đặt ra; hướng dẫn khung tập chuẩn bị tài liệu, văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, khu vực thực binh phù hợp với thực tế của cơ sở.

Đối với khung tập của các xã, về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nội dung vận hành cơ chế: Đảng ủy, HĐND, UBND các xã đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành nghiêm kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Huyện, nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Các thành phần tham gia diễn tập có nhận thức đầy đủ, thống nhất về nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Mê Linh hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023 - Ảnh 2.

Dân quân xã Kim Hoa bắn cháy máy bay địch tập kích

Trong thực hành diễn tập tại các hội nghị vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự, Công an và các ngành, đoàn thể làm công tác tham mưu được thực hiện nghiêm túc và sinh động, chất lượng tốt. Các hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp xử lý phù hợp với quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở kết quả diễn tập, các xã tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống kế hoạch, phương án tác chiến, bổ sung những điểm còn thiếu, những vấn đề chưa phù hợp, chưa sát với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của cơ sở cũng như yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới…

Về thực hành chiến đấu, các lực lượng đã phối hợp dịp nhành xử lý nhanh các tình huống do Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập đưa ra sát thực tế; quá trình tác chiến theo đúng kế hoạch do Ban Tổ chức diễn tập đề ra; nhân lực và phương tiện tham gia diễn tập được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Với sự chỉ đạo tích cực, sâu sát của các cấp, ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự ở 5 xã đã thành công tốt đẹp. Cuộc diễn tập đã đánh giá chính xác thực trạng tiềm lực, khả năng ứng phó trước những tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng, duy trì hoạt động khu vực phòng thủ. Thông qua, diễn tập nhằm nâng cao bản lĩnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang cấp xã đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.


Nguyễn Thu

Top