Mê Linh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho các đảng viên khối cơ quan

12/01/2023 | 21:54

Ngày 12/01/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đảng viên của các Chi, Đảng ủy khối Cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện dự và truyền đạt Nghị quyết.

Mê Linh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho các đảng viên khối cơ quan - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị

 Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đào Mạnh Hùng, từ ngày 3 đến ngày 9-10-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc họp bàn thông qua định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản đó là: Nghị quyết số 27 về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 28 về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 29 về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng, chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Mê Linh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho các đảng viên khối cơ quan - Ảnh 2.

Đ/c Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đào Mạnh Hùng đã trực tiếp truyền đạt thêm những điểm cốt lõi, đặc biệt là những điểm mới trong Nghị quyết số 27 về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 28 về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 29 về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu ngay sau Hội nghị, các Cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy, các Cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả...


Nguyễn Tuyền; Phạm Thùy

Top