Mê Linh tham dự hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

10/05/2024 | 22:59

Chiều ngày 09/5/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội kết nối đến 618 điểm cầu với hơn 29 nghìn người tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;…

Mê Linh tham dự hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII- Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Mê Linh.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Mê Linh có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND Huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy; trưởng, phó các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Huyện ủy.

Tại điểm cầu xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị -xã hội xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố trình bày Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 8/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TƯ về "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn tới". 

Đồng chí Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố trình bày Chương trình hành động số 32-Ctr/TU ngày 4/4/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TƯ về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trình bày Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 16/2/2024 thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TƯ về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong hoan nghênh việc tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến để việc học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết quan trọng trên diễn ra hiệu quả và lan tỏa đến các điểm cầu trên toàn Thành phố.

Mê Linh tham dự hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII- Ảnh 2.

Đ/c Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đối với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, Thành phố luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn… với mục tiêu hướng đến là mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết của thành phố Hà Nội đặt cao hơn so với các địa phương nhằm nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng trên.

Đối với Chỉ thị số 30-CT/TU, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ tiến hành thường xuyên, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Xây dựng, bồi đắp giá trị gia đình; môi trường giáo dục lành mạnh, môi trường xã hội lành mạnh. Đồng thời, xây dựng và gương mẫu thực hành văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính; môi trường văn hóa công sở đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nhân văn…

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt tại hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị ngay sau hội nghị, các Cấp ủy, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả./.


Tuyền Nguyễn

Top