QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

Ngày đăng 15/06/2019 | 09:00  | Lượt xem: 1006
Trên địa bàn huyện Mê Linh có khoảng 1.600 ha đất bãi.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Ngày đăng 15/06/2019 | 09:00  | Lượt xem: 4136
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Mê Linh được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện.