Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội

17/10/2022 | 15:42

Ngày 10/10/2022 UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3732/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Quyết định 

Top