Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND huyện đối với Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

05/09/2022 | 15:29

Ngày 31 tháng 8 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 992/TB-UBND Kết quả đánh giá, xếp loại của Chụ tịch UBND huyện đối với Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Xem chi tiết Thông báo 

Top