Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND huyện đối với Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2023

09/03/2023 | 10:54

Chi tiết kết quả đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND huyện đối với Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2023

Xem chi tiết Thông báo 

Top