Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND huyện đối với Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tháng 4 năm 2023

08/05/2023 | 15:40

Chi tiết Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND huyện đối với Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tháng 4 năm 2023

Xem Thông báo 

Top