Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của UBND huyện.

10/01/2023 | 14:14

Ngày 31/12/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 3961 ra Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của UBND huyện.

Xem chi tiết Thông báo 

Top