Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

14/07/2022 | 09:20

Ngày 11/7/2022 Trung tâm Phát triển Quỹ đất ra thông báo Số 25/TB-PTQĐ Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Xem chi tiết Thông báo 

Top