Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 19 thửa đất Ký hiệu từ 24 đến 31; từ 33 đến 43) tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

04/08/2022 | 16:25

Hồ sơ đấu giá Quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (Đợt 2)

Xem chi tiết Thông báo Hồ sơ đấu giá 

Top