Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

11/07/2022 | 14:36

Ngày 09/07/2022 Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam ra thông báo số 506/2022/TB-ĐGVN Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Thông báo 

Top