Thông báo Phân công nhiệm vụ Thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn huyện Mê Linh

01/03/2023 | 09:13

Ngày 24/2/2023, UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 240 về việc phân công nhiệm vụ Thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn huyện Mê Linh

Xem chi tiết Thông báo 

Top