Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, hướng dẫn, phổ biến nội quy; phòng thi...

03/07/2024 | 20:04

Nội dung Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, hướng dẫn, phổ biến nội quy; phòng thi, số báo danh; Thời gian và địa điểm tổ chức phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giáo dục huyện năm 2024

Top