Thông báo V/v giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính

04/08/2022 | 14:53

Ngày 15/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 01/TB-PYT V/v giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính

Xem chi tiết Thông báo 

Top