Thông báo V/v giảm thời gian giải quyết TTHC của phòng Kinh tế

04/08/2022 | 11:06

Ngày 19/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 121//KT-HC Về việc giảm thời gian giải quyết TTHC

Xem chi tiết Thông báo 

Top