Thông báo V/v niêm yết, công khai danh mục TTHC, bãi bỏ TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

13/06/2022 | 10:08

Ngày 16 tháng 5 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 1085/UBND-VP V/v niêm yết, công khai danh mục TTHC, bãi bỏ TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Xem chi tiết Thông báo 

Top