Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

05/12/2022 | 14:02

Ngày 05 tháng 12 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn số 3279 /UBND-VP V/v niêm yết công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Xem chi tiết Thông báo 

Top