Thông báo V/v tuyên truyền, phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"

22/11/2022 | 09:11

Ngày 15/11/2022 UBND huyện Mê Linh Thông báo V/v tuyên truyền, phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"

Xem chi tiết Thông báo 

Top