Thông báo Về việc giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh, quản lý công sản, quản lý giá do phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu giải quyết

04/08/2022 | 11:00

Ngày 16/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 654/TB-TCKH Về việc giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh, quản lý công sản, quản lý giá do phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu giải quyết.

Xem chi tiết thông báo 

Top