Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 43 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

05/07/2022 | 16:42

Ngày 05/7/2022 UBND huyện Mê Linh Trung tâm phát triển ra thông báo Số: 22/TB-PTQĐ Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 43 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Thông báo 

Top