Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 74 thửa đất tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

28/09/2023 | 17:13

Chi tiết Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 74 thửa đất tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Thông báo 

Top