Thông báo Về việc thưc hiện cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với 01 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

02/10/2023 | 10:51

Chi tiết Thông báo Về việc thưc hiện cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với 01 hộ gia đình (đồng quyền sử dụng đất) chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Thông báo 

Top