Thông tin dự án, hạng mục, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 57 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (Đợt 2)

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 57 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (Đợt 2)

Nội dung Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 57 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (Đợt 2)

30/11/2023 | 19:43

Thông báo Hồ sơ mời đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại thôn Bạch Đa, xã Kim hoa, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 1)

Thông báo Hồ sơ mời đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại thôn Bạch Đa, xã Kim hoa, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 1)

Nội dung Thông báo Hồ sơ mời đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại thôn Bạch Đa, xã Kim hoa, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 1)

17/11/2023 | 15:34

Thông báo Kết quả Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 130 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

Thông báo Kết quả Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 130 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

Nội dung Thông báo Kết quả Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 130 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

16/11/2023 | 08:40

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

Nội dung Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

10/11/2023 | 10:20

Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu Đồng Trước xóm 4 thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (đợt 5)

Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu Đồng Trước xóm 4 thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (đợt 5)

Nội dung Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu Đồng Trước xóm 4 thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (đợt 5)

09/11/2023 | 15:21

Thông báo Hồ sơ mời tham gia Quyền sử dụng 11 thửa đất (ký hiệu từ 19 đến 29 tại điểm X1; 03 thửa đất (ký hiệu 27,28,30) tại điểm X2, thôn Yên Vinh xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Hồ sơ mời tham gia Quyền sử dụng 11 thửa đất (ký hiệu từ 19 đến 29 tại điểm X1; 03 thửa đất (ký hiệu 27,28,30) tại điểm X2, thôn Yên Vinh xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Nội dung Thông báo Hồ sơ mời tham gia Quyền sử dụng 11 thửa đất (ký hiệu từ 19 đến 29 tại điểm X1; 03 thửa đất (ký hiệu 27,28,30) tại điểm X2, thôn Yên Vinh xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

09/11/2023 | 10:21

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội (đợt 2)

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội (đợt 2)

Nội dung Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội (đợt 2)

03/11/2023 | 08:32

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu Đồng Trước xóm 4 thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (đợt 4)

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu Đồng Trước xóm 4 thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (đợt 4)

Chi tiết hồ sơ Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu Đồng Trước xóm 4 thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (đợt 4)

11/10/2023 | 10:02

Thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Chi tiết thông tin Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

22/09/2023 | 08:23

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Chi tiết kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

22/09/2023 | 08:17

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Chi tiết Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

18/09/2023 | 09:09

Top