Thông tin dự án, hạng mục, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 19 thửa đất Ký hiệu từ 24 đến 31; từ 33 đến 43) tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 19 thửa đất Ký hiệu từ 24 đến 31; từ 33 đến 43) tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ đấu giá Quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (Đợt 2)

04/08/2022 | 16:25

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Chi tiết nội dung Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

27/07/2022 | 12:12

Hồ sơ đấu giá Quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Hồ sơ đấu giá Quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Hồ sơ đấu giá Quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

19/07/2022 | 15:21

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Ngày 11/7/2022 Trung tâm Phát triển Quỹ đất ra thông báo Số 25/TB-PTQĐ Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

14/07/2022 | 09:20

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 18 thửa đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại TDP số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 18 thửa đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại TDP số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

Ngày 11/7/2022 Trung tâm Phát triển Quỹ đất ra thông báo Số 24/TB-PTQĐ Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 18 thửa đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại TDP số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

13/07/2022 | 09:14

Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày 09/07/2022 Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam ra thông báo số 506/2022/TB-ĐGVN Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

11/07/2022 | 14:36

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi đông, huyện Mê Linh

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi đông, huyện Mê Linh

Ngày 07/07/2022 Trung tâm phát triển Quỹ đất ra thông báo số 23/TB-PTQĐ về Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 33 thửa đất tại điểm X1, tổ dân phố số 2, thị trấn Chi đông, huyện Mê Linh

08/07/2022 | 13:27

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 43 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 43 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày 05/7/2022 UBND huyện Mê Linh Trung tâm phát triển ra thông báo Số: 22/TB-PTQĐ Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 43 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

05/07/2022 | 16:42

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Dông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Dông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày 05/7/2022 UBND huyện Mê Linh Trung tâm phát triển ra thông báo Số: 21/TB-PTQĐ Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Dông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

05/07/2022 | 16:37

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 33 thửa đất tại điểm X1 tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 33 thửa đất tại điểm X1 tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, thành phố Hà Nội

Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Trung tâm Phát triển Quỹ đất ra thông báo Số: 20/TB-PTQĐ Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 33 thửa đất tại điểm X1 tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, thành phố Hà Nội

30/06/2022 | 16:38

Thông báo về việc đấu giá QSD đất tại xã Văn Khê và thị trấn Quang Minh

Thông báo về việc đấu giá QSD đất tại xã Văn Khê và thị trấn Quang Minh

Ngày 13 tháng 6 năm 2022 UBND huyện Mê Linh Trung tâm phát triển Quỹ đất ra thông báo số 16/TB-PTQĐ về việc đấu giá QSD đất tại xã Văn Khê và thị trấn Quang Minh

14/06/2022 | 16:30

Top