Thông tin dự án, hạng mục, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 31A-9839 và 31A-7350

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 31A-9839 và 31A-7350

Nội dung Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá 02 xe ô tô mang biển kiểm soát 31A-9839 và 31A-7350

26/06/2024 | 17:41

Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 8)

Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 8)

Nội dung Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 8)

10/06/2024 | 17:22

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh (đợt 4); thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng (đợt 5), huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh (đợt 4); thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng (đợt 5), huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Nội dung Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh (đợt 4); thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng (đợt 5), huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

16/05/2024 | 10:31

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 5)

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 5)

Nội dung Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 5)

16/05/2024 | 10:27

Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại các điểm: Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (đợt 7); điểm X1 (ký hiệu: 27, 28,29), thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội

Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại các điểm: Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (đợt 7); điểm X1 (ký hiệu: 27, 28,29), thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội

Nội dung Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại các điểm: Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (đợt 7); điểm X1 (ký hiệu: 27, 28,29), thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội

01/04/2024 | 09:02

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất với các thửa tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội (đợt 4)

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất với các thửa tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội (đợt 4)

Nội dung Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất với các thửa tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội (đợt 4)

23/03/2024 | 14:10

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Nội dung Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại điểm X1, xứ đồng Làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

18/03/2024 | 17:48

Thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Nội dung Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại điểm X2, TDP số 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

06/03/2024 | 15:59

Thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 26 thửa đất tại khu Quán Chợ thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 26 thửa đất tại khu Quán Chợ thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Nội dung Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 26 thửa đất tại khu Quán Chợ thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

06/03/2024 | 15:56

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (đợt 3)

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (đợt 3)

Nội dung Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (đợt 3)

23/02/2024 | 13:43

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 26 thửa đất tại khu Quán Chợ, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 26 thửa đất tại khu Quán Chợ, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh

Nội dung Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất đối với 26 thửa đất tại khu Quán Chợ, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh

20/02/2024 | 15:04

Top