Thông tin dự án, hạng mục, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày 11/5/2022, Công ty Đấu giá Hợp Danh số 5 – Quốc gia ra thông báo số 242/2022/TB Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

13/05/2022 | 10:45

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 10/5/2022 UBND huyện Mê Linh, Trung tâm phát triển quỹ đất ra thông báo số 222 về việc đăng tải kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử huyện Mê Linh

13/05/2022 | 09:08

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại điểm X1 thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại điểm X1 thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh ra thông báo số 08 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại điểm X1 thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

29/04/2022 | 21:43

Top