Thông tin người phát ngôn

19/01/2022 | 14:33

Ngày 20/7/2017, UBND huyện Mê linh đã ban hành thông báo số 297/TB-UBND về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Ngày 20/7/2017, UBND huyện Mê linh đã ban hành thông báo số 297/TB-UBND về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

UBND huyện Mê Linh thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Mê Linh

Điện thoại: 024.38172899

Địa chỉ e-mail: hoanganhtuan_melinh@hanoi.gov.vn

2. Người được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Trong trường hợp Chủ tịch UBND huyện Mê Linh không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Thông tin về người được Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Mê Linh chậm nhất trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

3. Địa điểm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin: Trụ sở UBND huyện Mê Linh – Khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Xem nội dung chi tiết Thông báo tại đây./.

Top