THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mời giam gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/01/2019 | 16:00  | Lượt xem: 298

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 01/TB-PTQĐ về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đối với 02 thửa đất tại điểm X2, thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết nội dung Thông báo và tài liệu kèm theo tại đây./.