DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
181 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Cấp Huyện Công thương
182 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
183 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh
184 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Cấp Huyện Công thương
185 Thủ tục cấp Giấy chứng nhân đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
186 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Cấp Huyện Công thương
187 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh
188 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
189 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Cấp Huyện Công thương
190 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
191 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh
192 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
193 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
194 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Cấp Huyện Công thương
195 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
196 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Cấp Huyện Công thương
197 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Cấp Huyện Công thương
198 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
199 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Cấp Huyện Công thương
200 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh