DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
301 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Cấp Huyện Tư pháp
302 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Cấp Huyện Tư pháp
303 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Cấp Huyện Tư pháp
304 Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. UBND Cấp Huyện Nông nghiệp
305 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Cấp Huyện Tư pháp
306 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Cấp Huyện Tư pháp
307 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm UBND Cấp Huyện Nông nghiệp
308 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Cấp Huyện Tư pháp
309 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Cấp Huyện Tư pháp
310 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) UBND Cấp Huyện Nông nghiệp
311 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Cấp Huyện Tư pháp
312 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh). UBND Cấp Huyện Nông nghiệp
313 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. UBND Cấp Huyện Tư pháp
314 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo