DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
62 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với người tham gia chiến tranh, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Căm - Pu - Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
63 Xác nhận vào danh sách đề nghị trợ cấp 01 lần; BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Căm Pu Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
64 Đề nghị tiếp nhận vào trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
65 Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, hợp tác xã là cơ sơ sản xuất của thương binh, bệnh binh UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
66 Thẩm định hồ sơ xác nhận thương binh (Đối với những người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện, xã) UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
67 Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
68 Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
69 Cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh; Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
70 Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
71 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi (TT 35 - 4045) UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
72 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ BHYT theo quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng ưu đãi (TT 34 - 4045) UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
73 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh, đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định 142/QĐ-TTg và Quyết định 53/TTg từ trần (TT 11- 4045) UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
74 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
75 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
76 Cấp phép đào hè, đào đường UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
77 Cấp phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
78 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế-kỹ thuật UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
79 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
80 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị