DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
82 Cung cấp thông tin quy hoạch UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
83 Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
84 Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
85 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
86 Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
87 Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
88 Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
89 Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
90 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Tài chính
91 Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện: UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
92 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn: UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
93 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện thực hiện: UBND Cấp Huyện Tài chính
94 Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị. UBND Cấp Huyện Tài chính
95 Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị UBND Cấp Huyện Tài chính
96 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị: UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
97 Lập quyết toán ngân sách nhà nước UBND Cấp Huyện Tài chính
98 Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán UBND Cấp Huyện Tài chính
99 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp: UBND Cấp Huyện Quản lý đô thị
100 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường