DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước UBND Cấp Huyện Tài chính
102 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
103 Thanh lý tài sản nhà nước UBND Cấp Huyện Tài chính
104 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
105 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện) UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
106 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ (TTHC cấp huyện) UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
107 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
108 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
109 Thoái thu ngân sách nhà nước UBND Cấp Huyện Tài chính
110 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất. UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
111 Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện UBND Cấp Huyện Tài chính
112 Thu hồi đất UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
113 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
114 Định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND Cấp Huyện Tài chính
115 Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) UBND Cấp Huyện Tài chính
116 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. UBND Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
117 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND Cấp Huyện Tiếp dân - dân tộc
118 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND Cấp Huyện Tiếp dân - dân tộc
119 Thủ tục xử lý đơn UBND Cấp Huyện Tiếp dân - dân tộc
120 Thủ tục tiếp công dân UBND Cấp Huyện Tiếp dân - dân tộc